วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่อ นายสมยศ กะปิยะ (ยศ)


ข้าพเจ้าเกิดวันที่ 7 กันยายน 2528


เชื้อชาติ ไทย สันชาติ ไทย


สถานที่อยู่ 15 หมู่ 1 ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี 70000


ปัจุบันศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี


เอก นิติศาสตร์ ปี4

สถานที่ฝึกงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ไม่มีความคิดเห็น:

code