วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติของข้าพเจ้า



ข้าพเจ้าชื่อ นายสมยศ กะปิยะ (ยศ)


ข้าพเจ้าเกิดวันที่ 7 กันยายน 2528


เชื้อชาติ ไทย สันชาติ ไทย


สถานที่อยู่ 15 หมู่ 1 ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี 70000


ปัจุบันศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี


เอก นิติศาสตร์ ปี4

สถานที่ฝึกงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ปฏิบัติการสร้าง web blog เพื่อการมีประสบการณ์วิชาชีพ








นายสมยศ กะปิยะ เอก นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

code